policy

مهدی برای گرفتن رضایتنامه از پرسپولیس به اوکراین می‌رود!

شما با پرداخت حق‌بیمه‌ای اندک می‌توانید اموال و دارایی‌های خود را دربرابر خطرات اصلی آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و طیف وسیعی از خطرات درقالب پوشش‌های فرعی بیمه نمایید.

policy

جزئیات مراسم تنفیذ حسن روحانی اعلام شد

شما با پرداخت حق‌بیمه‌ای اندک می‌توانید اموال و دارایی‌های خود را دربرابر خطرات اصلی آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و طیف وسیعی از خطرات درقالب پوشش‌های فرعی بیمه نمایید.

policy

78678

شما با پرداخت حق‌بیمه‌ای اندک می‌توانید اموال و دارایی‌های خود را دربرابر خطرات اصلی آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و طیف وسیعی از خطرات درقالب پوشش‌های فرعی بیمه نمایید.

همراهان ایمنتا
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner